۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر

جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء هئیت رئیسه و مدیران محترم گروه های آموزشی جهت بررسی مسائل آموزشی گروه ها در تاریخ 98/11/1 در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید.