۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر

جلسه شورای دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده در روز چهارشنبه98/11/2  ساعت 12 در محل اتاق انجمن های دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید