۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر

در تاریخ های 7 و 8 بهمن ماه سال 98 هیئت بورد گروه هوشبری تهران از گروه هوشبری دانشکده پیراپزشکی و واحدهای دیگر دانشکده بازدید کردند.