۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر

جلسه شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی با حضور اعضاء محترم شورای پژوهشی دانشکده در روز چهارشنبه98/11/30  ساعت 12.5 در محل اتاق انجمن های دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید