۱۳۹۹ پنج شنبه ۳ مهر

 

 

 

نام مدرسین برتر

گروه

نیمسال

معدل استاد

معدل دانشکده

معدل دانشگاه

دکتر محمد صادقی

فیزیوتراپی

اول 97-96

4.87

 

 

 

دکتر احمد فاطمی

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

دوم 97-96

4.92

 

 

دکتر احمد فاطمی

 

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

اول 98-97

4.82

4.54

4.52

دکتر احمد فاطمی

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

دوم 98-97

4.97

4.57

4.53

 
 
 
 
 

نام و نام خانوادگی

گروه

سال تحصیلی

عنوان

دکتر حمید دانشور

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

94

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

دکتر علیرضا فارسی نژاد

هماتولوژی و علوم آزمایشگاهی

95

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

دکتر هوشنگ امیری دوماری

 

رادیولوژی

97

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی

دکتر علی جمعه زاده

 

رادیولوژی

98

پژوهشگر برتر دانشکده پیراپزشکی