۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

کارگاه حضوری کار با ماشین بیهوشی
۱۴۰۲ دوشنبه ۲۸ فروردين
کارگاه حضوری کار با ماشین بیهوشی
کارگاه حضوری کار با ماشین بیهوشی
همایش ارشد آموزش هوشبری
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۲ اسفند
همایش آشنایی با رشته ارشد آموزش هوشبری
همایش ارشد آموزش هوشبری
کارگاه آموزشی داروهای ترالی اورژانس
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۲ اسفند
کارگاه آموزشی داروهای ترالی اورژانس
کارگاه آموزشی داروهای ترالی اورژانس
کارگاه آموزشی مفاهیم پایه ونتیلاتور
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۲ اسفند
کارگاه آموزشی مفاهیم پایه ونتیلاتور مدرس سرکار خانم الهام رشیدی کارشناس ارشد مراقبت ویژه
کارگاه آموزشی مفاهیم پایه ونتیلاتور
کارگاه حضوری هوشبری در آی سیو
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۲ اسفند
کارگاه حضوری هوشبری در آی سیو مدرس سرکار خانم فاطمه احمدی
کارگاه حضوری هوشبری در آی سیو
کارگاه تفسیر ABG
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۲ اسفند
کارگاه تفسیر ABG مدرس سرکار خانم آتنا ثمره فکری کارشناس ارشد مراقبت های ویژه و عضو هیئت علمی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کارگاه تفسیر ABG
کارگاه آی سی یو و کار با ونتیلاتور
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۲ اسفند
کارگاه آی سی یو و کار با ونتیلاتور مدرس سرکار خانم آتنا ثمره فکری کارشناس ارشد مراقبت های ویژه و عضو هیدت علمی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کارگاه آی سی یو و کار با ونتیلاتور
کارگاه محاسبات دارویی در بیهوشی
۱۴۰۱ دوشنبه ۲۲ اسفند
کارگاه محاسبات دارویی در بیهوشی مدرس سرکار خانم نیلوفر رشیدی عضو هئیت علمی هوشبری دانشگاه علوم پزشکی کرمان
کارگاه محاسبات دارویی در بیهوشی
انجمن علمی هوشبری دانشکده پیراپزشکی با همکاری بیمارستان مهرگان برگزار می کند
۱۴۰۱ سه شنبه ۸ آذر
کارگاه تئوری و عملی CPR
انجمن علمی هوشبری دانشکده پیراپزشکی با همکاری بیمارستان مهرگان برگزار می کند
کوریکولوم و منابع ارشد آموزش هوشبری
کوریکولوم و منابع ارشد آموزش هوشبری
۱۳۹۸ شنبه ۵ بهمن
کوریکولوم و منابع ارشد آموزش هوشبری
کوریکولوم و منابع ارشد آموزش هوشبری