۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند
تاریخ ایجاد: ۱۳۹۶ دوشنبه ۲۲ خرداد   تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ چهارشنبه ۲۷ شهريور   

                                                                               

 

 

چارت سازمانی دانشکده پیراپزشکی