۱۴۰۲ دوشنبه ۷ اسفند

فرآیند مشارکت و بازخورد دانش آموختگان در اصلاح و ارتقای برنامه های در حال اجرا، کاربست  پیامد های یادگیری و بازنگری و بازآموزی 

 

مقدمه:

در جوامع توسعه یافته تحوّل، تغییر و نوآوري از دانشگاه آغاز می شود و مراکز آموزش عالی با انجـام دادن رسالت هاي خود در تحقق آرمانهاي جامعه به ویژه خودکفایی علمی کشور گام هاي مـؤثري برمـیدارنـد. بهبود  برنامه‌های درسی رشته‌های دانشگاهی نیازمند در نظر گرفتن دیدگاه ­ها و نیازهای گروه­ های ذینفع برنامۀ درسی است.

 

 بیان مساله:

کلید بقاي دانشگاه ها توجه به دیدگاه هاي ذینفعان و مصرف کنندگان برنامه هاي درسی است . دانش آموختگان در تدوین راهبردهاي آموزش و برنامه هاي درسی و ارزشیابی آن جایگـاه ویـژه اي دارنـددانشگاه ها از دانش آموختگان به عنوان منبع با ارزش دریافت اطلاعات و ارزیابی تأثیر تجارب دانشگاه بـر توسعۀ توانمندي هاي شناختی و مهارتی آنان بهره مند میشوند، بنابراین بایـد تمام توان خود را براي آماده سازي شغلی دانشجویان به کار بگیرند. هرچه توانایی هاي دانشجویان توسـعه یابد، اشتغال پذیري دانش آموختگان افزایش می یابد. در این خصوص دانشگاه ها باید سه نقش اساسی را  برای دانش آموختگان لحاظ کنند.

 

 1. نقش اعتبارسنج(انتقال دستاوردهای درسی گذشته و تجربۀ شخصی دانش آموختگان

 2. نقش مشاور(اظهار نظر درباره کیفیت برنامۀ درسی جـاري )

 3. نقـش طراحان برنامه هاي درسی آینده

 

نتایج مطالعات نشان می دهد  که دانشگاه‌های معتبر جهان به­ منظور بهبود و بازنگری برنامه‌های درسی  و سایر موارد آموزشی از نظرهای تمام ذینفعان نظیر اعضای هیئت علمی، دانشجویان، دانش­آموختگان و کارفرمایان استفاده می‌کنند. در مقایسه با آن، در دانشگاه­ های ایران دانش ­آموختگان بجز در موارد استثنایی در ارزشیابی برنامه‌های درسی مشارکت چندانی ندارند و حتّی صاحب نظران اهمیت و ضرورت مشارکت دانش ­آموختگان را پایین­ تر از سایر ذینفعان تلقی می­ کنند.

 

 هدف :

 ارتقاء مشارکت و بازخورد دانش آموختگان در اصلاح و ارتقای برنامه های در حال اجرا، کاربست  پیامد های یادگیری و بازنگری و بازآموزی 

 • گام اول

ثبت نام و دریافت نظرات دانش آموختگان

 • گام دوم

تجمیع دیدگاه های دانش آموختگان در زمینه  های مرتبط با هدف

 • گام سوم

دعوت کردن از  نمایندگان دوره های مختلف  از دانش آموختگان

 • گام چهارم

 مطرح کردن موضوعات کلیدی

 • گام پنجم

دریافت نظرات و هم اندیشی

 • گام ششم

 جمع بندی

 • گام هفتم

 استفاده از نتایج تایید شده  و مورد توافق حاصله در برنامه های قابل اجرای  منجر به اهداف

 • گام هشتم

پایش، ارزیابی و دریافت بازخورد