۱۴۰۱ دوشنبه ۲ خرداد

فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی
۱۳۹۹ يکشنبه ۲۵ خرداد
فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی برای دانشجویان دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور در سال 99
فراخوان برگزاری برنامه ترم تابستانی مجازی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
۱۳۹۸ يکشنبه ۲۴ آذر
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
ارزشیابی دانشجو از اعضای هیات علمی
زمان بندی نمرات نیم سال اول 98-97
۱۳۹۷ شنبه ۱ دي
زمان بندی نمرات نیم سال اول 98-97
زمان بندی نمرات نیم سال اول 98-97
اطلاع رسانی زمان ارزشیابی اعضا هیئت علمی
۱۳۹۷ شنبه ۱ دي
اطلاع رسانی زمان ارزشیابی اعضا هیئت علمی
اطلاع رسانی زمان ارزشیابی اعضا هیئت علمی
تقویم دانشگاهی نیم سال دوم 98-97
۱۳۹۷ سه شنبه ۲۷ آذر
تقویم دانشگاهی نیم سال دوم 98-97
تقویم دانشگاهی نیم سال دوم 98-97
معافیت تحصیلی
۱۳۹۷ شنبه ۲۶ آبان
مشروح خبر
معافیت تحصیلی
ارسال فرم های میهمان و انتقال
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
ارسال فرم های میهمان و انتقال
ارسال فرم های میهمان و انتقال
مجاز نمودن غیبت دانشجویان پیاده روی اربعین
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
مجاز نمودن غیبت دانشجویان پیاده روی اربعین
مجاز نمودن غیبت دانشجویان پیاده روی اربعین
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
۱۳۹۷ چهارشنبه ۲ آبان
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
ثبت نام جهت روپوش پزشکی
تبریک سال جدید تحصیلی معاونت آموزشی و دانشجویی
۱۳۹۷ شنبه ۱۴ مهر
تبریک سال جدید تحصیلی معاونت آموزشی و دانشجویی
تبریک سال جدید تحصیلی معاونت آموزشی و دانشجویی